PATVIRTINTAME RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETE DAUGIAUSIA DĖMESIO – ŠVIETIMUI IR SOCIALINEI SRIČIAI

0
34
biudzeta

2018 metus Zarasų rajono savivaldybė pradeda patvirtinusi išsamiai išanalizuotą metų biudžetą, kuris suplanuotas taip, kad Zarasų rajone ir toliau būtų išlaikytas finansinis tvarumas ir gerėtų gyvenamoji aplinka. Pasak Zarasų rajono savivaldybės mero Nikolajaus Gusevo, 2018 metų rajono Savivaldybės biudžetas subalansuotas ir patvirtintas aiškiai nusistačius prioritetus, žinant tikslus. Daug lėšų skirta socialiniams klausimams spręsti, mokinio krepšeliui finansuoti, įstaigų infrastruktūrai tvarkyti, keliams bei investicijų programai.

Rajono Savivaldybės biudžeto projektas buvo svarstomas Zarasų rajono savivaldybės tarybos (toliau – Taryba) komitetų posėdžiuose, skelbtas viešai. Gyventojai galėjo ne tik susipažinti su parengtu projektu, bet ir teikti siūlymus.

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-4 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto tvirtinimo“ Taryba patvirtino svarbiausią rajono dokumentą – Zarasų rajono savivaldybės 2018 m. biudžetą (toliau – Biudžetas), kuris sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) 2018 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymu, Zarasų rajono savivaldybės 2018–2021 metų strateginiu veiklos planu, patvirtintomis programomis, rajono Savivaldybės asignavimų valdytojų pateiktais biudžeto sąmatų projektais. Iš 19 Tarybos posėdyje dalyvavusių Tarybos narių už siūlytą Biudžeto projektą pasisakė dauguma – 16 Tarybos narių, 2 Tarybos nariai susilaikė (K. Stankevičius ir R. Podolskis), V. Sekonas nebalsavo.

2018 metų Zarasų rajono savivaldybės biudžeto pajamos sudaro 16600,4 tūkst. Eur.

Pajamos Tūkst. Eur
1 2
 1. Mokesčiai 10254,0
1.1. Pajamų mokesčiai 9957,0
1.1.1. Gyventojų pajamų mokestis 9957,0
1.2. Turto mokesčiai 243,0
1.2.1. Žemės mokestis 120,0
1.2.2. Paveldimo turto mokestis 3,0
1.2.3. Nekilnojamojo turto mokestis 120,0
1.3. Prekių ir paslaugų mokesčiai 54,0
1.3.1. Mokestis už aplinkos teršimą 10,0
1.3.2. Valstybinės rinkliavos 19,0
1.3.3. Vietinės rinkliavos 25,0
2. Kitos pajamos 377,7
2.1. Turto pajamos 102,0
2.1.1. Palūkanos 2,0
2.1.3. Nuomos pajamos, iš jų: 100,0
2.1.3.1. Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius 86,0
2.1.3.2. Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius 7,0
2.1.3.3. Mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą 7,0
2.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 211,2
2.2.1. Pajamos už patalpų nuomą 17,0
2.2.2. Pajamos už prekes ir suteiktas paslaugas 42,6
2.2.3. Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose 151,6
2.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 9,0
2.3.1. Pajamos iš baudų 1,0
2.3.3. Delspinigiai 8,0
2.4. Kitos neišvardintos pajamos 10,0
2.5. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos 45,5
3. Dotacijos 5968,7
3.1. Dotacijos iš kitų valdymo lygių 5968,7
3.1.1.Speciali tikslinė dotacija, iš jų: 5968,7
3.1.1.1.Valstybinėms(perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, iš jų: 1620,5
3.1.1.1.1. Gyventojų registro tvarkymas ir duomenų valstybės registrui teikimas 0,3
3.1.1.1.2. Civilinės būklės aktų registravimas 20,7
3.1.1.1.3. Pirminė teisinė pagalba 2,3
3.1.1.1.4. Gyvenamosios vietos deklaravimas 7,1
3.1.1.1.5. Civilinės saugos organizavimas 26,1
1 2
3.1.1.1.6. Priešgaisrinių tarnybų organizavimas 488,8
3.1.1.1.7. Valstybės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolė 8,1
3.1.1.1.8. Žemės ūkio funkcijoms vykdyti 130,3
3.1.1.1.9. Melioracijai ir dirvoms kalkinti 87,0
3.1.1.1.11. Archyvinių dokumentų tvarkymas 11,5
3.1.1.1.12. Mobilizacijos administravimas 7,8
3.1.1.1.13. Duomenų teikimas valstybės suteiktos pagalbos 0,6
3.1.1.1.14. Socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti 126,5
3.1.1.1.15. Socialinė parama mokiniams 187
3.1.1.1.16. Socialinės paslaugos 287,2
3.1.1.1.17. Jaunimo teisių apsauga 12,2
3.1.1.1.18. Vaikų teisių apsauga 32,4
3.1.1.1.19. Darbo rinkos politikos rengimas ir įgyvendinimas 117,6
3.1.1.1.20. Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms mokėti 2,9
3.1.1.1.21. Mokinių visuomenės sveikatos priežiūra 34,7
3.1.1.1.22.Visuomenės sveikatos stiprinimas ir stebėsena 25,3
3.1.1.1.23. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimas 4,1
3.1.1.2. Mokinio krepšeliui finansuoti 2874,1
3.1.1.3. Neformaliajam vaikų švietimui 49,7
3.1.1.4. Valstybės investicijų programa iš jų: 732,2
3.1.1.4.1. Zarasų kultūros centro modernizavimui 300,0
3.1.1.4.2. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 432,2
3.1.1.5. Klasės specialiųjų poreikių turintiems mokiniams 70,8
3.1.1.6. Pagal teisės aktus perduotoms įstaigoms išlaikyti 156,1
3.1.1.7. Savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti 465,3
 Iš viso pajamų 16600,4
Skolintos lėšos (bankų kreditai) 745,4
2017 m. nepanaudotos biudžeto lėšos 928,9

Pagal planuojamų išlaidų finansavimo šaltinius, rajono savivaldybės biudžeto išlaidos sudaro 18 274,7 tūkst. Eur.

Valstybės funkcijų pavadinimas Iš viso Iš jų
išlaidoms turtui įsigyti
iš viso

iš jų darbo užmokes-

čiui

2 4 5 6 7
Bendros savivaldybės paslaugos 2408,6 2272,6 1145,9 116,0
Gynyba 33,9 33,9 13,4  
Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga 493,8 488,8 357,5 7,0
Ekonomika 1913,0 1219,5 86,8 693,5
Aplinkos apsauga 93,9 29,8   64,1
Būstas ir komunalinis ūkis 976,6 831,7   147,9
Sveikatos priežiūra 119,2 102,9 2,5 16,3
Poilsis, kultūra ir religija 2338,6 1576,1 750,8 762,5
Švietimas 5711,6 5597,1 3526,3 129,5
Socialinė apsauga 3440,1 3436,8 842,6 3,3
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: 17529,3 15589,2 6725,8 1940,1
finansinių įsipareigojimų vykdymas (paskolų grąžinimas) 745,4     745,4
IŠ VISO ASIGNAVIMŲ: 18274,7 15589,2 6725,8 2685,5

Viešojoje erdvėje pasirodžius gyventojus klaidinančiai informacijai dėl Biudžeto panaudojimo tikslingumo, teikiame didžiausią susidomėjimą sukėlusių išlaidų tikslias sumas.

Biudžete rajono Savivaldybės administracijai skirtoje priemonėje ,,Ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ ilgalaikiam turtui – naujam automobiliui įsigyti – numatyta 25,3 tūkst. Eur suma. Vasario pabaigoje įsigytas naujas vidutinės klasės automobilis Škoda Octavia, kurio vertė – 17 390,00 Eur. Siekiant taupyti lėšas, likę priemonėje numatyti pinigai bus skirti dviejų ankstesniais metais įsigytų automobilių lizingo mokėjimui. Kitų automobilių pirkimas neplanuojamas.

Rajono Savivaldybės administracijos (su seniūnijomis) reprezentacinėms išlaidoms (atstovavimui šalyje ir užsienyje), kurios yra sudėtinė Savivaldybės biudžeto dalis ir kurių dydis negali viršyti 1 procento atitinkamų metų asignavimų išlaidas, yra skirta 25 tūkst. Eur. Taip pat papildomai skirta 900,00 Eur suma reprezentacinėms išlaidoms Tarybos posėdžio bei komitetų ūkiniam ir materialiniam aptarnavimui užtikrinti. Minėtos išlaidos naudojamos tikslingai ir racionaliai, vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir LR valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“. Šių išlaidų panaudojimą ir nurašymą kontroliuoja Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-2 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero fondo sudarymo ir mero fondo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Taryba sudarė mero fondą, skirtą atstovavimo Zarasų rajono savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti, nedidinant bendrų Savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų bei patvirtino mero fondo naudojimo tvarkos aprašą. Iš 18 Tarybos posėdyje dalyvavusių Tarybos narių už siūlytą mero fondo projektą pasisakė dauguma – 14 Tarybos narių, 3 Tarybos nariai susilaikė (K. Stankevičius, V. Sekonas, G. Burokienė), R. Podolskis nepritarė šiam sprendimo projektui. Mero fondo dydis vienam mėnesiui yra 0,5 LR statistikos departamento paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio bruto dydžio, t.y. 421,35 Eur. Atkreiptinas dėmesys, jog meras už per kalendorinius metus panaudotas mero fondo lėšas atsiskaito Tarybai, teikdamas savo veiklos ataskaitą. Šio fondo lėšų panaudojimo kontrolę atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

Rajono Savivaldybės administracijos veiklos, vykdomų projektų (privaloma informacijos sklaida įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES struktūrinio finansavimo lėšų), atliktų darbų viešinimui žiniasklaidos (spaudoje bei televizijoje) priemonėse 2018 m. numatyta 20,0 tūkst. Eur.

Ir, be abejonės, asmeninėm kelionėm, pagyrom, vizom, pramogom, nepagrįstom reprezentacinėm išlaidom lėšų rajono biudžete nėra numatyta. 

Viešojoje erdvėje pasirodžius gyventojus klaidinančiai informacijai dėl Biudžeto panaudojimo tikslingumo, teikiame didžiausią susidomėjimą sukėlusių išlaidų tikslias sumas.

Biudžete rajono Savivaldybės administracijai skirtoje priemonėje ,,Ūkinio bei materialinio aptarnavimo užtikrinimas“ ilgalaikiam turtui – naujam automobiliui įsigyti – numatyta 25,3 tūkst. Eur suma. Vasario pabaigoje įsigytas naujas vidutinės klasės automobilis Škoda Octavia, kurio vertė – 17 390,00 Eur. Siekiant taupyti lėšas, likę priemonėje numatyti pinigai bus skirti dviejų ankstesniais metais įsigytų automobilių lizingo mokėjimui. Kitų automobilių pirkimas neplanuojamas.

Rajono Savivaldybės administracijos (su seniūnijomis) reprezentacinėms išlaidoms (atstovavimui šalyje ir užsienyje), kurios yra sudėtinė Savivaldybės biudžeto dalis ir kurių dydis negali viršyti 1 procento atitinkamų metų asignavimų išlaidas, yra skirta 25 tūkst. Eur. Taip pat papildomai skirta 900,00 Eur suma reprezentacinėms išlaidoms Tarybos posėdžio bei komitetų ūkiniam ir materialiniam aptarnavimui užtikrinti. Minėtos išlaidos naudojamos tikslingai ir racionaliai, vadovaujantis LR vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir LR valstybės biudžeto lėšų naudojimo reprezentacinėms išlaidoms taisyklėmis, patvirtintomis LR Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 919 „Dėl reprezentacinių išlaidų“. Šių išlaidų panaudojimą ir nurašymą kontroliuoja Zarasų rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba bei Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.

2018 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-2 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės mero fondo sudarymo ir mero fondo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Taryba sudarė mero fondą, skirtą atstovavimo Zarasų rajono savivaldybei Lietuvoje ir užsienyje išlaidoms finansuoti, nedidinant bendrų Savivaldybės reprezentacijai skirtų lėšų bei patvirtino mero fondo naudojimo tvarkos aprašą. Iš 18 Tarybos posėdyje dalyvavusių Tarybos narių už siūlytą mero fondo projektą pasisakė dauguma – 14 Tarybos narių, 3 Tarybos nariai susilaikė (K. Stankevičius, V. Sekonas, G. Burokienė), R. Podolskis nepritarė šiam sprendimo projektui. Mero fondo dydis vienam mėnesiui yra 0,5 LR statistikos departamento paskelbto Lietuvos ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio bruto dydžio, t.y. 421,35 Eur. Atkreiptinas dėmesys, jog meras už per kalendorinius metus panaudotas mero fondo lėšas atsiskaito Tarybai, teikdamas savo veiklos ataskaitą. Šio fondo lėšų panaudojimo kontrolę atlieka savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

Rajono Savivaldybės administracijos veiklos, vykdomų projektų (privaloma informacijos sklaida įgyvendinant projektus, finansuojamus iš ES struktūrinio finansavimo lėšų), atliktų darbų viešinimui žiniasklaidos (spaudoje bei televizijoje) priemonėse 2018 m. numatyta 20,0 tūkst. Eur.

Ir, be abejonės, asmeninėm kelionėm, pagyrom, vizom, pramogom, nepagrįstom reprezentacinėm išlaidom lėšų rajono biudžete nėra numatyta.

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite