ŠAUKIAMAS 14-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

30
289

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 17 straipsnio 12 dalimi, 27 straipsnio 2 dalies 4 punktu ir Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. T-55 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 18, 19, 149 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos 14-ąjį posėdį 2024 m. balandžio 25 d., ketvirtadienį, 9 val. Zarasų rajono savivaldybės Didžiojoje salėje.

2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkės projektą:

2.1. Dėl 2024 metų paskelbimo Antano Poderio metais Zarasų rajono savivaldybėje.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Svetlana Veikšrienė, rajono Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė.

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-78 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo ir komisijos veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Svetlana Veikšrienė, rajono Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė.

2.3. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-79 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos kolegijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Svetlana Veikšrienė, rajono Savivaldybės tarybos posėdžių sekretorė.

2.4. Dėl pritarimo projekto „Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra bei nuotekų valymo įrenginių statyba Zarasų rajone“ įgyvendinimui.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl atstovų delegavimo į Zarasų miesto vietos veiklos grupės tarybą“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, rajono Savivaldybės administracijos Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.6. Dėl Zarasų rajono savivaldybės jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Agnė Stumbrienė, rajono Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus viešųjų ryšių specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) funkcijas.

2.7. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-99 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Agnė Stumbrienė, rajono Savivaldybės administracijos Dokumentų valdymo skyriaus viešųjų ryšių specialistė, atliekanti jaunimo reikalų koordinatoriaus (vyriausiojo specialisto) funkcijas.

2.8. Dėl 2024 metų valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Zarasų rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.9. Dėl Zarasų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių skaičiaus kiekvienos klasės sraute ir klasių skaičiaus kiekviename sraute bei mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo bei jungtinių grupių skaičiaus 2024–2025 mokslo metams nustatymo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.10. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T-85 „Zarasų rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.11. Dėl Zarasų „Lakštingalos“ mokyklos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.12. Dėl kai kurių Zarasų rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja. 

2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatų patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Daiva Šukštulienė, rajono Savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus vedėjo pavaduotoja. 

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės valdomo ir apskaitoje registruoto valstybės nekilnojamojo turto perėmimo Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.15. Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) sąrašo patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.16. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-132 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių tiesimo bei taisymo poreikiams vertinti ir darbų programoms sudaryti nuolatinės rajono savivaldybės tarybos komisijos sudarymo“ pakeitimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės sprendimų dėl sandoriu nustatomų servitutų patikėjimo teise valdomuose valstybinės žemės sklypuose nustatymo priėmimo taisyklių patvirtinimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Romualdas Trimonis, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.18. Dėl 2004 m. liepos 15 d. valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. N43/-531 pakeitimo ir įgaliojimų Zarasų rajono savivaldybės merui suteikimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildomas pranešėjas – Romualdas Trimonis, rajono Savivaldybės administracijos Statybos ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas.

2.19. Dėl Viešosios įstaigos ,,Euroregiono ežerų kraštas direktorato biuras“ likvidavimo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų pavėžėjimo paslaugų kainų nustatymo.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.21. Dėl sutikimo perimti turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja – Nijolė Guobienė, rajono Savivaldybės merė.

Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, rajono Savivaldybės administracijos Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

Potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės merui (Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Nijolė Guobienė

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

30 KOMENTARAI

 1. Nei vienas iš darbotvarkės klausimų gyventojams nėra prioritetinis. Čia tas pats, kaip persti į vandenį. Kodėl nesprendžiamos realios ir gyventojams aktualiausios problemos?

 2. Ar negirdėjote, kas socdemų eiliniai partiečiai masiškai palieka (paliko) partiją? Tikimasi, kad nei vienos tokios partijos griūties taip staigia nebuvo. Darbiečiai net Uspaskicho teismus Zarasuose atlaikė. Įdomu kodėl?

 3. Visas miestas skamba, kad Guobys tapo jo žmonai pavaldžios ligoninės Zarasų sveikatos priežiūros centro (buvusi ligoninė) administratoriumi, su kelių tūkstančių (zarasiškai kalba), kad 5 tūkstančių alga. Kodėl visur tyla. Kodėl į tokį solidų postą nebuvo paskelbta apie atranką arba konkursą. Juk tuo turėjo pasirūpinti pati merė. Dabar krenta nepotizmo šešėlis ant pačios merės. Merė debatuose prieš rinkimus skelbė, kad Guobys tikrai vadovauti neis. Labai užtikrintai sakė. Atėjo, kalbama, kad iš tiesų šiam centrui ir vadovauja. Tokios kalbos gimsta todėl ,kad nėra informacijos. O ji privalo būti. Dar toliau dar gražiau. Kyla klausimas, kodėl STT tokia neveikli dėl tokios Zarasų būklės. Kodėl jau taip seniai jie čia buvo. Kalbos, spelionės labai įdomios. Viską parodys ateitis. Kol kas Zarasuose jokio viešumo nėra. Aktyviausiai veikia VBS (viena bobutė sakė agentūra) O kaip yra užtikrųjų. Oficialios įstaigos į tai neįstengia atsakyti.

 4. Manau, kad Guobys Zarasų sveikatos centro administratoriumi tapti negalėjo. Merės orumas neleistų (apie orumą merė Nijolė Guobienė nuolat kalba iš tribūnos), O čia toks nepotizmo ir korupcijos akibrokštas. Be to Valdas tik Gomelio kooperacijos institutą baigęs. Labai jau nesolidu tarp medikų jam būti. Negi ligoninėje kooperacijos bendroves steigs?

 5. Guobys jau šešiasdešimt aštuntuosius m◙1tus skaičiuoja i toks senis dar ligoninėje dirbs, jeigu čia tiesa reikia rašyti Čmilytei, STT. Turėtų atsistatydinti ir Guobys ir Guobienė. Įtariu, kad buvo pasinaudota tarnybine padėtimi.

 6. Tai kad visi tik kalba o nieko niekas nedaro. Rašykit skambinkit kvieskit STT . Tegu pažiūri kas čia darosi. O daro viską tylom paslapčia. Kol liaudis neužjudes taip toliau viskas ir darysis.

 7. Merė Nijolė Guobienė, už kurią balsavau per rinkimus mane, o ir daugelį zarasiškių jau dabar pradeda rimtai nuvilti.

  Ankstesnė LSDP valdžia gal irgi ne visada blizgėjo profesionalumu, bet N. Guobienės dauguma, man kaip rinkėjui dvelkia pigiu populizmu.

  „Hesburger’is”, kuriuo populistiškai giriasi merė, atrodo apgailėtinai, tai ne merės nuopelnas, o verslo iniciatyva, tad merės indėlio čia nėra jokio, tiksliau – NULIS.

  Mes dusetiškiai, kurie per rinkimus palaikėm N. Guobienę, dabar vargu, ar už ją balsuosim. Vaistinės atidarymo nesugebėjo taip ir nesugebėjo įgyvendinti Dusetose. O „miglą” į akis Ji rinkėjams tuo klausimu tik pūtė, „makaronus” ant ausų kabino, kaip gerai pažysta p. D. Dundulį „Norfos” vadovą ir t.t.

  Jei kas kalba, kad nereikia N. Guobienės kritikuoti, nes LSDP su N. Gusevu Zarasuose tvarkėsi ne ką geriau, tai čia ne ARGUMENTAS.

  N. Gusevas dėl to ir pralaimėjo Nijolei Guobienei, kad ši žadėjo, jog Zarasai sužydės, bet čia tik blefas. Pastatė kelis vazonus Sėlių aikštėje buvusių gėlių klombų vietoje ir visas „sužydėjimas”.

  Iki šiol taip ir nesugebėjo pajudinti nei vieno klausimo, nei vienos rimtesnės problemos.

  Rinkėjai, bukite budrūs, nepasiduokite pigiam populizmui – NELEISKITE SAVĘS kvailinti.

   • Lai pateikia faktus rajono vadovai, kad jie nėra teisingi. Proftechninėj Guobiui nepasisekė, tai dabar ligoninėj. Ją jau buvo ir taip nuvaręs. Baikite, mere, savivalę, žmonės „Verda” dėl tokių poelgių.

   • Manau rinkėjai per metus laiko galutinai išsigrynins savivaldybės ir merės N. Guobienės komandos „viešųjų ryšių” skurdumą, kad „maitinti” rinkėjus tuščiomis kalbomis NEPAVYKS. Taigi p. Nijole Guobiene pradėkite rimtai ir produktyviai dirbti, o ne užsiiminėti „floristika”, kai mieste ir rajone GAUSU ir kitų PROBLEMŲ.

 8. Dabartinė valdžia labai jau daug projektų planuoja. Ir kai iškyla klausimas – iš kur pinigai, atsakymas – skolinsimės. Ponai valdžios atstovai, nepamirškit, kad dar po jūsų reikės skolas atidavinėti. Visi peikia buvusius, bet jie tokiomis sumomis į balą tikrai nesimėtė. O dėl Guobio. Šunys loja, karavanas eina.. Jūs manote, kad Guobiams įdomi Jūsų visų nuomonė? Naivuoliai. O per debatus dabartinė merė tikrai dievagojosi, kad jos vyras niekada neis dirbti į ligoninę. Nors labai įdomu. Kai atleidinėjo Zarasų vandenys direktorių – teisininką su aukštuoju – tai buvo tik valytojos vieta, o dabar prašom – reikia administratoriaus vietos Guobiui – prašau. Reikia istorijos mokytojai vietos – prašau seniūnės kėdė, statybos ir urbanistikos skyriui vadovauja geodezistė. Ir ko dar žmonės jūs stebitės,kad Zarasai eina šuniui ant uodegos.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite