ŠAUKIAMAS 24-ASIS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

0
16
zrs logo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 4 dalimi, 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 126 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.2.1 punktu, Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-40 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 24, 33 punktais:

1. Š a u k i u Zarasų rajono savivaldybės tarybos posėdį 2021 m. birželio 4 d., penktadienį, 9 val., kuris vyks nuotoliniu būdu.
2. S u d a r a u šio posėdžio darbotvarkę:

2.1. Dėl pritarimo Zarasų priešgaisrinės apsaugos tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Arvydas Šapalas, Civilinės saugos ir mobilizacijos vyriausiasis specialistas.

2.2. Dėl Zarasų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų dalinio finansavimo iš Zarasų rajono savivaldybės biudžeto lėšų konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.3. Dėl pritarimo Utenos regiono integruotos teritorijų vystymo programos pakeitimui.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.4. Dėl pritarimo projektui „Zarasų rajono vandens transporto priemonių nuleidimo vietų prie Avilio ir Čičirio vandens telkinių įrengimas“.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramunė Šileikienė, Investicijų ir plėtros skyriaus vedėja.

2.5. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. T-62 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės kelių (gatvių) ar takų statybos, rekonstrukcijos ar remonto 2020–2023 metų prioritetinio kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

2.6. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. T-94 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir Zarasų rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

2.7. Dėl AB ,,Panevėžio energija“ 2019–2020 metais Zarasų rajono šilumos ūkyje įvykdytų faktinių investicijų ir Zarasų rajono šilumos ūkio 2019–2022 metų investicinio plano derinimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Jonas Žusinas, Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas.

2.8. Dėl Savivaldybės žemės patikėtinio sutikimo dėl teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, nustatymo išdavimo ir Savivaldybės žemės patikėtinio patiriamų nuostolių dydžio apskaičiavimo ir atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.9. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2007 m. birželio 22 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl Lėšų poreikio socialinei paramai mokiniams planavimo, paskirstymo ir duomenų apie suteiktą socialinę paramą mokiniams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Finansų komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Jolanta Saladžienė, Finansų skyriaus vyriausioji specialistė.

2.10. Dėl Zarasų krašto garbės piliečio vardo suteikimo.
Pranešėjas – Savivaldos komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Nikolajus Gusevas, Savivaldybės meras.

2.11. Dėl Zarasų rajono savivaldybės gyvenamųjų vietovių, teritorijų ribų nustatymo ar keitimo ir jų teritorijų ribų nustatymo ar keitimo.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildomas pranešėjas – Evaldas Ulianskas, Teritorijų planavimo skyriaus vedėjo pavaduotojas – Savivaldybės vyriausiasis architektas.

2.12. Dėl papildomos ikimokyklinio ugdymo grupės steigimo Zarasų „Lakštingalos“ mokykloje.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.13. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr. T-124 „Dėl Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.14. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T-136 „Dėl Nuolatinės asmenų prašymų dėl priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Zarasų rajono savivaldybės taryba, tvarkos apraše nenumatytų atvejų nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento pakeitimo.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.15. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. sprendimo Nr. T 155 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės mokymo lėšų paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.16. Dėl pavadinimo suteikimo statiniui, esančiam Zaraso ežero Didžiojoje saloje Zarasuose.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Sigita Keršienė, Švietimo ir kultūros skyriaus vedėja.

2.17. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T-59 „Dėl Socialinės paramos mokiniams teikimo Zarasų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Socialinio komitetas atstovas.
Papildoma pranešėja – Kristina Davainienė, Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja.

2.18. Dėl pritarimo Dingusių žmonių šeimų paramos centro ir Zarasų rajono savivaldybės bendradarbiavimo sutarčiai.
Pranešėjas – Socialinio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Audronė Sažinienė, Dokumentų valdymo skyriaus vedėja.

2.19. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 13 d. sprendimo Nr. T-139 „Dėl Viešosios įstaigos Zarasų turizmo ir verslo informacijos centro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.20. Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.21. Dėl Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-197 „Dėl Zarasų rajono savivaldybės įstaigų teikiamų atlygintinų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.22. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių patalpų, esančių D. Bukonto g. 18, Zarasuose, nuomos.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.23. Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.24. Dėl sutikimo perimti kompiuterinę įrangą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.25. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Zarasų rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Zarasų rajono švietimo įstaigoms.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.26. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančių kiemo statinių, esančių Dvaro g. 4, Antazavės k., Antazavės sen., Zarasų r. sav., perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise Zarasų r. Antazavės Juozo Gruodžio gimnazijai.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.27. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pripažinimo negalimu naudoti ir jo nurašymo.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

2.28. Dėl Zarasų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Zarasų rajono Antazavės socialinių paslaugų centrui ,,Kartų namai“.
Pranešėjas – Ūkio komiteto atstovas.
Papildoma pranešėja – Ramutė Gaidamavičienė, Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus vedėja.

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite