SKELBIAMAS KONKURSAS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

0
104

Skelbimo nr.: 93273

Skelbimo data: 2024-01-18

Skelbimas galioja iki: 2024-02-01 (imtinai)

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras

Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Direktorius

Pareiginės algos koeficientas: 0,00

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 0,00

Darbo vieta (miestas): Zarasai

Informacija apie įstaigą: Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Sveikatos centras – sveikatos priežiūros paslaugas teikianti viešoji įstaiga, įsteigta 2023 metais, sujungus Zarasų rajono savivaldybės viešąsias įstaigas Pirminės sveikatos priežiūros centrą ir Zarasų ligoninę. Darbo užmokesčio dydis – 3850,00 Eur.

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės mero

2023 m. lapkričio 24 d. potvarkiu

Nr. P(2.1 E)-374

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SVEIKATOS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis pareigybės aprašymas nustato Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Sveikatos centro (toliau – Centras) direktoriaus kvalifikacinius reikalavimus, funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę.

2. Centro direktorius yra įstaigos vadovas, kurį į pareigas (konkurso būdu) skiria ir atleidžia iš pareigų Zarasų rajono savivaldybės meras teisės aktų nustatyta tvarka.

4. Centro direktorius pradeda eiti pareigas nuo paskyrimo į pareigas dienos sudarius su juo darbo sutartį Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatyta tvarka.

5. Centro direktorius savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais teisės aktais, Centro įstatais, Zarasų rajono savivaldybės institucijų sprendimais.

II SKYRIUS 

KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

6. Bendruosius ir specialiuosius reikalavimus asmeniui, einančiam Centro direktoriaus pareigas, nustato Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras*.

III SKYRIUS 

DIREKTORIAUS PAREIGOS

8. Centro direktorius vadovauja Centrui ir atsako už jos veiklą.

9. Centro direktorius:

9.1. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami jo tikslai ir atliekamos nustatytos sveikatos priežiūros paslaugos;

9.2. priima į darbą ir atleidžia Centro darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka;

9.3. nustato Centro darbuotojų tarnybinius atlyginimus, tarnybinių atlyginimų priedus bei priemokas, vienkartines pinigines išmokas, skirtas darbuotojams skatinti, neviršijant darbo užmokesčio fondo, skatina darbuotojus, vykdo kitas su personalo valdymu susijusias funkcijas;

9.4. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;

9.5. tvirtina, vidaus (darbo) tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, darbo laiko apskaitos žiniaraščius, darbo grafikus, saugos ir sveikatos instrukcijas, pasirašo kitus dokumentus;

9.6. Centro vardu pasirašo bankinius bei finansinius dokumentus, sudaro sandorius;

9.7. užtikrina Centro finansinių, statistinių ir kitų ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

9.8. užtikrina saugias darbuotojų darbo sąlygas;

9.9. leidžia Centro veiklą reguliuojančius įsakymus, atstovauja (pats arba paveda kitam Centro darbuotojui) Centro interesams teismuose, valstybės bei savivaldybės institucijose, bendradarbiaujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

9.10. užtikrina savo ir kitų Centro darbuotojų tarnybinės veiklos skaidrumą;

9.11. nagrinėja asmenų prašymus, pasiūlymus, skundus, imasi priemonių racionaliems, naudingiems pasiūlymams įgyvendinti;

9.12. užtikrina racionalų bei taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

9.13. užtikrina programų vykdymo ir asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą;

9.14. stebi, analizuoja, vertina Centro veiklą ir organizuoja reikiamų ataskaitų parengimą ir pateikimą;

9.15. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

9.16. tvirtina metų (pusmečio, ketvirčio ar kito laikotarpio) Centro programas ir planus jei tokios yra reikalingos;

9.17. atsako už Centro dokumentų valdymą ir saugojimą;

9.18. vykdo kitas funkcijas, numatytas Centro įstatuose, Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

DIREKTORIAUS TEISĖS

10. Centro direktorius turi teisę:

10.1. tobulinti savo kvalifikaciją;

10.2. teikti siūlymus rajono Savivaldybės institucijų priimamiems teisės aktams, kuriuose sprendžiami su Centro veikla susiję klausimai;

10.3. disponuoti skirtais asignavimais;

10.4. be atskiro įgaliojimo atstovauti Centrui kitose institucijose bei santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis;

10.5. vertinti darbuotojų darbą, skatinti darbuotojus.

11. Atsižvelgdamas į Centro įstatų ir šių pareigybės nuostatų jam priskirtą kompetenciją:

11.1. tvirtinti dokumentus;

11.2. leisti įsakymus, užtikrinti jų vykdymą.

12. Spręsti kitus, susijusius su Centro veikla, klausimus, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, Centro įstatais, šiuo pareigybės aprašymu.

13. Naudotis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis visų rūšių socialinėmis garantijomis ir teisėmis.

V SKYRIUS 

DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ

14. Centro direktorius yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Zarasų rajono savivaldybės merui.

15. Centro direktorius atsako už:

16.1. Centro veiklos organizavimą;

16.2. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;

16.3. viešos informacijos paskelbimą;

16.4. dokumentų ir kitos informacijos apie Centrą saugojimą;

16.5. tinkamą Centro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, finansinę veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą bei disponavimą juo ir kitų jo kompetencijai priskirtų funkcijų tinkamą vykdymą;

16.6. kitus veiksmus, kuriuos įstaigos direktoriui nustato Lietuvos Respublikos įstatymai, Centro įstatai, Zarasų rajono savivaldybės institucijų priimti ir kiti teisės aktai.

17. Už pavestų funkcijų vykdymą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Pareigybės aprašymas keičiamas rajono Savivaldybės mero potvarkiu.

____________________

* kvalifikaciniai reikalavimai pretendentui:

1. Pretendentas turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:

1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

1.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį (Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams) ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas įr įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.

2. Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;

2.3. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;

2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

2.5. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:

2.5.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;

2.5.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;

2.5.3. gebėti vesti derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus.

Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Pretendentų atrankos būdas: testas raštu ir žodžiu.

Papildomą informacija dėl konkurso teikia:

Laura Kviklienė,

Zarasų rajono savivaldybės administracijos Teisės ir civilinės metrikacijos skyriaus vedėja

Tel. (8 285) 31203 arba el.paštu laura.kvikliene@zarasai.lt

Konkurso tvarkos aprašas

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite