SKELBIAMAS KONKURSAS ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI

0
81
darbas

Skelbiamas konkursas Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus pareigoms užimti.

Skelbimo nr.: 78383

Skelbimo data: 2022-03-30

Skelbimas galioja iki: 2022-04-12

Konkursą inicijuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

Konkursą organizuojanti įstaiga: Zarasų rajono savivaldybės administracija

Pareigos: Direktorius (skelbiamas konkursas 0,5 pareigybės užimti)

Pareiginės algos koeficientas: 10.20

Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 1,846.20

Darbo vieta (miestas): Zarasai

Informacija apie įstaigą: Informacija apie Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurą galima rasti facebook paskyroje „Zarasų Vsb“

Pareigybės aprašymas:

PATVIRTINTA

Zarasų rajono savivaldybės mero

2021 m. gruodžio 3 d.

potvarkiu Nr. P(2.1 E)-49

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS (PAREIGYBĖ)

1. Zarasų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus (toliau – direktorius) pareigybė priskiriama įstaigų vadovų grupei (darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kodas pagal profesijų klasifikatorių – 112037).

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Pareigybės paskirtis – įstaigos veiklai organizuoti, nuostatuose nustatytų tikslų ir funkcijų vykdymui užtikrinti.

4. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Zarasų rajono savivaldybės merui, atskaitingas – Zarasų rajono savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo;

5.2. turėti biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

5.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų profesinio darbo patirtį sveikatos priežiūros ir (arba) socialinių paslaugų srityse;

5.4. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;

5.5. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;

5.6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;

5.7. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;

5.8. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;

5.9. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (?omis) ir kt.);

5.10. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti įstaigos darbą.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. organizuoja Biuro veiklą ir atsako už Biurui pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

6.2. planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas, leidžia visiems Biuro darbuotojams privalomus įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.3. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;

6.4. tvirtina Biuro struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

6.5. tvirtina Biuro darbuotojų pareigybių aprašymus, Biuro darbo tvarkos taisykles, saugos ir sveikatos instrukcijas, priešgaisrinės saugos tvarkos aprašus, kitus vidaus tvarką reglamentuojančius teisės aktus;

6.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, įgyvendina kitas funkcijas, susijusias su biuro darbuotojais darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka pagal patvirtintą darbo užmokesčio fondą nustato darbuotojų darbo užmokestį;

6.8. užtikrina, kad Biuro veikloje būtų laikomasi teisės aktų reikalavimų;

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina metinius Biuro veiklos ar kitus planus, programas;

6.10. organizuoja Biuro darbo planų vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir atsiskaito Savivaldybės tarybai už darbų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;

6.11. rengia ir teikia siūlymus dėl Biuro nuostatų papildymų ar pakeitimų;

6.12. atstovauja Biurui kitose institucijose ir įstaigose;

6.13. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

6.14. Biuro vardu pasirašo dokumentus, organizuoja visuomenės informavimą apie Biuro veiklą;

6.15. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių projektų Biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;

6.16. atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę, vadovaujantis finansų kontrolės taisyklėmis;

6.17. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;

6.18. atlieka kitas funkcijas, numatytas Biuro nuostatuose, įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

7. Šias pareigas einantis darbuotojas už darbo pareigų nevykdymą atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

___________________

Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite