ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA 21,40 KV. M PATALPŲ, ESANČIŲ PASTATE-PASAŽE, D. BUKONTO G. 1, ZARASUOSE, VIEŠĄ NUOMOS KONKURSĄ.

0
66

Zarasų rajono savivaldybės administracija skelbia 21,40 kv. m patalpų, esančių pastate-pasaže, D. Bukonto g. 1, Zarasuose, viešą nuomos konkursą.

Nuomos konkurso sąlygos:

Informacija apie turto valdytojąZarasų rajono savivaldybės administracija (į. k. 188753461, adresas – Sėlių a. 22, 32110 Zarasai)
Informacija apie nuomojamą turtą21,40 kv. m. ploto patalpos, esančios pastate-pasaže, D. Bukonto g. 1, Zarasuose, pastato unikalus Nr. 4394-0003-4054, inventorinis Nr. 01222227, nekilnojamo daikto kadastrinių matavimų byloje pastato žymėjimas plane – 9B1/p, patalpos pažymėtos patalpų indeksais 1-3 ir 1-4.
Turto naudojimo paskirtis ir ypatumaiTurtas išnuomojamasšioms Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje nurodytoms veikloms vykdyti:1.    Užsakomasis pardavimas paštu arba internetu (G47.91).2.   Informacinių paslaugų veikla (J63.11; J63.12).3.   Fotografavimo veikla (M74.20).4.   Meninė kūryba (R90.03).5.   Kita, niekur nepriskirta asmenų aptarnavimo veikla (tatuiruočių ir papuošalų vėrimo studijų veikla) (S96.09).6.   Kultūrinis švietimas (P85.52).7.   Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba (C10.32).8.   Aliejaus ir riebalų gamyba (C10.41).9.   Pieno produktų gamyba (C10.5).10.    Kepyklos ir miltinių produktų gamyba (C10.7).11.    Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba (C10.82).12.    Arbatos ir kavos apdorojimas ir perdirbimas (C10.83).13.    Užgardų ir pagardų gamyba (C10.84).14.    Paruoštų valgių ir patiekalų gamyba (C10.85).15.    Nealkoholinių gėrimų gamyba, mineralinio ir kito, pilstomo į butelius, vandens gamyba (C11.07).16.    Mažmeninė prekyba nespecializuotose parduotuvėse, kuriose vyrauja maistas, gėrimai ir tabakas (G47.11).17.    Vaisių, uogų ir daržovių mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.21).18.     Mėsos ir mėsos produktų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.22).19.    Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.23).20.    Duonos, bandelių, konditerijos gaminių ir cukraus saldumynų mažmeninė prekyba specializuotose parduotuvėse (G47.24).21.    Gaivinamųjų gėrimų mažmeninėprekyba (G47.25.20).
Pradinis turto nuompinigių dydis124,76 Eur per mėn. už visą nuomojamą plotą (be PVM). Nuomotojas yra ne PVM mokėtojas.
Nuompinigių mokėjimo tvarkaNuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki einamojo mėnesio 10 (dešimtos) dienos.
Informacija apie delspinigių dydį už nuomininko praleistą nuomos mokesčio mokėjimo terminąNuomininkas, per sutartyje nustatytus terminus nesumokėjęs nuompinigių, privalo mokėti nuomotojui 0,05 procento dydžio delspinigius nuo nesumokėtos nuompinigių sumos už kiekvieną pavėluotą dieną.
Turto nuomos sutarties trukmė (terminas)5 metai. 
Konkurso dalyvių registravimo ir nuomos konkursui skirtų dokumentų priėmimo vieta ir laikasKonkurso dalyviai registruojami ir nuomos konkursui skirti dokumentai priimami iki 2024 m. kovo 12 d. 9.00 val. adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305A kab.Atsakingas asmuo –  Marina Gražina Beinarienė,tel. +370 385 37187, el. p. marina.beinariene@zarasai.lt
Konkurso dalyvio pradinio įnašo dydis, jo sumokėjimo terminas ir turto valdytojo sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, rekvizitaiPradinis įnašas 374,28 Eur (be PVM), kuris lygus paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui, turi būti sumokėtas iki paraiškos pateikimo, prieš atvykstant registruotis konkurso dalyviu, į Zarasų rajono savivaldybės administracijos (įmonės kodas 188753461) sąskaitą Nr. LT657300010002614394, „Swedbank“ AB, banko kodas 73000.
Turto apžiūros sąlygosApžiūrėti turtą galima nuo paskelbimo dienos spaudoje iki 2024 m. kovo 8 d. 12.00 val. Dėl apžiūros laiko būtina iš anksto paskambinti ir suderinti laiką su atsakingu už nuomojamo turto apžiūrą darbuotoju –  Joana Širvinskaite,tel. +370 385 37191, el. p. joana.sirvinskaite@zarasai.lt
Komisijos posėdžio vieta, data ir tikslus laikasKomisijos posėdis įvyks adresu Zarasai, Sėlių a. 22, 305A kab., 2024 m. kovo 12 d.  10.00 val.
Dokumentai, kuriuos konkurso dalyvis privalo pateikti nuomos konkursuiAsmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, pateikia:– finansų įstaigos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad sumokėtas pradinis įnašas;- užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašytas išnuomojamo turto pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“, taip pat ant voko konkurso dalyvis nurodo savo vardą ir pavardę (jei fizinis asmuo), pavadinimą (jei juridinis asmuo) ir adresą.Užklijuotame voke turi būti pateikti šie dokumentai:1.   Paraiška, kurioje turi būti nurodyta:1.1. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas ir asmens kodas, nurodant, kad paraišką pateikusio asmens duomenys gali būti panaudoti tik sudarant paraiškoje nurodyto turto nuomos sutartį (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims), pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), telefono numeris, elektroninio pašto adresas;1.2. prašomo išnuomoti turto pavadinimas, adresas ir plotas;1.3. paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;1.4. konkretus siūlomas nuompinigių dydis;1.5. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turto nuomos komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai.2.   Juridinio asmens steigimo faktą patvirtinančio dokumento (Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro elektroninio sertifikuoto išrašo ar kito atitinkamo dokumento) kopija, patvirtinta teisės aktų nustatyta tvarka (šis reikalavimas taikomas juridiniams asmenims). Iš pateikto dokumento turi matytis juridinio asmens registracijos vieta ir vykdomų veiklų pobūdis.3.   Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą (šis reikalavimas taikomas tik fiziniams asmenims).4.   Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo.
Turto nuomos sąlygos, kurios bus įrašytos į nuomos sutartį1.   Jeigu nuomojamas turtas naudojamas produkcijos pardavimui, turto nuomininkas turi užtikrinti, kad bent dalis prekiaujamos produkcijos yra užauginta ar/ir pagaminta Zarasų rajone, o likusi prekiaujama produkcija yra užauginta ir/ar pagaminta Lietuvoje. Prekiaujant privaloma turėti tai įrodančius dokumentus (sutartis ir pan.).2.   Veikla turi būti pradėta vykdyti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo turto nuomos sutarties pasirašymo dienos.3.   Sezono metu (nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 31 d.) paslaugos privalo būti teikiamos/prekyba privalo būti vykdoma ne mažiau nei 5 (penkias) dienas per savaitę ir ne trumpiau nei 4 valandas per dieną. Ne sezono metu (nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės 31 d.) veiklos vykdymas neprivalomas.4.   Nuomininkas savo darbo laiką turi skelbti viešai.5.   Nuomininkas, teikiantis maitinimo paslaugas, prieš pradėdamas teikti maitinimo paslaugas įsipareigoja savo lėšomis įrengti riebalų gaudyklę ir gartraukį.6.   Visų patalpose reikalingų inžinerinių sistemų montavimas iš anksto turi būti suderintas su turto nuomotoju.7.   Nuomininkas privalo atlyginti nuostolius, jeigu turtas buvo sugadintas dėl nuomininko kaltės.8.   Nuomotojas pasilieka teisę bet kuriuo metu patikrinti, ar veikla yra vykdoma pagal sutarties sąlygas. Jeigu nustatoma, kad nesilaikoma turto nuomos sutarties sąlygų, sutartis nutraukiama ir nuomininkas per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sąlygų nesilaikymo nustatymo dienos privalo atlaisvinti patalpas.9.   Nuomininkas, pasibaigus turto nuomos sutarties galiojimo terminui arba nutraukus sutartį prieš terminą, naudotą turtą sutvarko savo lėšomis ir grąžina tvarkingą nuomotojui pagal turto perdavimo ir priėmimo aktą. Grąžinamas turtas turi likti kokybiškai ir estetiškai nepakitęs. Nuomininkui nesutvarkius grąžinamo turto, šis faktas užfiksuojamas nuomotojo ir nuomininko pasirašomame turto perdavimo ir priėmimo akte, nurodant, kad grąžinamas turtas yra netvarkingas ir nuomotojas turi teisę kreiptis į kitus paslaugų teikėjus dėl šio turto sutvarkymo, o už suteiktas paslaugas nuomininkas privalės susimokėti pagal jam pateiktą sąskaitą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos.10.    Nuomotojas turi teisę bet kuriuo metu prašyti papildomų dokumentų, patvirtinančių turto nuomos sutarties sąlygų vykdymą.11.    Už turto nuomą pavasario, rudens ir žiemos laikotarpiais bus taikomas nuompinigių dydis, lygus 5 proc. nuomos sutartyje nurodyto nuompinigių dydžio.
Kita informacija ir papildomi reikalavimai1.   Dalyvauti turto nuomos konkurse gali tik Zarasų rajono savivaldybėje registruoti juridiniai asmenys ir Zarasų rajone gyvenamąją vietą deklaravę fiziniai asmenys.2.   Viešą nuomos konkursą vykdo turto valdytojo sudaryta Komisija vadovaudamasi Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 4 d. sprendimu Nr. T-121 ,,Dėl Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos be konkurso organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo, ir nuompinigių už Zarasų rajono savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo priimti sprendimus dėl savivaldybės materialiojo turto nuomos“  ir šiomis konkurso sąlygomis.3.   Informacija apie vykdomą viešą nuomos konkursą skelbiamavietiniame laikraštyje ir rajono Savivaldybės internetiniame puslapyje www.zarasai.lt.

Zarasų rajono savivaldybės administracijos informacija

Priedai

Pasažo planas

Paraiška

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite