ANTAZAVĖS FESTIVALIS

0
67
1
Lie­pos 24 die­ną Antazavėje jau 26-tą kartą vyko tradicinė kultūros ir sporto šventė „Antazavės festivalis“. Nuo pat ry­to An­ta­za­vės Juo­zo Gruo­džio gim­na­zi­jos sta­dio­ne vi­rė spor­ti­nės aist­ros. Čia var­žė­si gau­sus spor­ti­nin­kų bū­rys ne tik iš An­ta­za­vės, Avilių, Imb­ra­do, Za­ra­sų, bet ir iš Utenos, Vilniaus, Kauno. Krep­ši­nio, tin­kli­nio, šau­dy­mo, smi­gi­nio, šaš­kių ir ki­toms rung­tims at­sa­kin­gai tei­sė­ja­vo Arū­nas Za­vackas, Ma­rius Lie­pa, Vi­du­kas Merkys, Juo­zas Gal­vo­nas. Diena buvo saulėta, šilta, bet karštis per daug nevargino.

 
Gau­siau­sio bū­ta krep­ši­nin­kų ir tin­kli­nin­kų bū­rio – penkios krepšinio ir šešios tinklinio ko­man­dos. Tin­kli­nio var­žy­bo­se pir­mą vie­tą lai­mė­jo „Antazavės“ ko­man­da, antrąją „Kauno lokiai“ trečiąją „Zero“ komanda iš Zarasų. Krep­ši­nio var­žy­bo­se pir­mą vie­tą iš­ko­vo­jo zarasiškių „Zero“ ko­man­da, antrąją uteniškių „Time team“, trečiąją komanda „Negerk alaus“ iš Avilių. Šau­dy­mo iki 16 me­tų var­žy­bo­se pir­mą vie­tą iškovo­jo Adomas Dainys, antrąją Elija Marija Makutunovičiūtė, trečiąją Joris Urbanas, virš 16 me­tų – pirmąją Ernestas Ulevičius, antrąją Nerijus Merkys, trečiąją Justina Verbickienė. Mo­te­rų bau­dų kon­kur­se pirmąją vietą laimėjo Vikto­rija Gusevaitė, antrą Neringa Merkienė, trečią Ineta Dainytė. Vy­rų tri­taš­kio poromis varžy­bų nu­ga­lė­to­jais ta­po Mantas Meduneckis ir Marius Matulis, antri Nerijus Merkys ir Andrius Grišūnas, treti Marius Liepa ir Andrius Ruzgas. Įgūdžių estafetės varžybose greičiausi buvo zarasiškiai, antri aviliškiai, treti antazaviškiai. Šaškių varžybose pirmąją vietą laimėjo vyriausiasis sporto varžybų dalyvis Valentinas Lašas, antrą Juozas Galvonas, trečią Darius Galvonas. Strėlyčių mėtymo varžybose pirmą vietą laimėjo Andrius Grišūnas, antrą ir trečią vietas pasidalijo broliai Adomas ir Mykolas Dainiai, surinkę po lygiai taškų. Vaikų estafetės varžybose greičiausia buvo Elvina Maigytė, antra Inesa Streikutė, trečia Elzė Vaičiulionytė.
 
Spor­ti­nės var­žy­bos bu­vo tik pir­mo­ji An­ta­za­vės fes­ti­va­lio da­lis. Ra­mų ir šil­tą šeštadie­nio va­ka­rą vie­tos gy­ven­to­jai šei­mo­mis rin­ko­si į jau tra­di­ci­ne ta­pu­sią fes­ti­va­lio vie­tą – se­ną­jį mo­kyk­los sta­dio­ną. At­vy­ko ir ne­ma­žai sve­čių, dar dau­giau – ne­la­bai sve­čiais va­din­ti­nų: šia­me kraš­te gi­mu­sių, au­gu­sių, tik vė­liau ki­tuose ša­lies kampeliuo­se sa­vo liz­dus su­si­su­ku­sių. Ne vie­nas tą­dien nu­si­ste­bė­jo – o vai­kų vai­kų! Kū­liais be­si­ver­čian­čių, ant ba­tu­to šo­ki­nė­jan­čių, gau­dy­nes žai­džian­čių. Lyg at­sa­kas pe­si­mis­tams – Lie­tu­va yra ir bus!
 
Ren­gi­nį ve­dė­ Da­lia Dei­nie­nė. Į sce­ną pir­miau­sia pakvietė Salako moterų linijinių šokių grupę. Po smagių moterų šokių šventės dalyvius pasveikino Seimo nario Vidmanto Kanopos padėjėja Aldona Minkevičienė, Zarasų rajono savivaldybės meras Nikolajus Gusevas, vicemeras Rimantas Jurevičius. Kad pas­kui kas nors neužsimirštų, iš kar­to bu­vo pa­dė­ko­ta ir vi­siems šven­tės rė­mė­jams: Za­ra­sų ra­jo­no savi­val­dy­bės administracijai, Lie­tu­vos KSKA „Ne­mu­nas“, ben­dro­vei „Vi­ral­da“ Vidmantui Pužui, Mykolui ir Janinai Dainiams bei tiems žmo­nėms, ku­rie vi­sa­da būna šių šven­čių di­džiau­si pa­galbi­nin­kai: Po­vi­lui Mie­liaus­kui, taip pat ska­nią ko­šę išvirusioms Vi­dai Šilei­kie­nei, Rimai Lapienienei, Dianai Pūrienei ir ją dalijusioms Aldonai Sadelskienei ir Valentinai Snukiškienei.
 
Vėliau dainavo Evelina Akatjeva, folkloro kolektyvas „Du sietai“ ir koncertą užbaigė grupė „Sadūnai“. Sutemus at­ėjo lai­kas ir vie­nai iš įsi­min­ti­niau­sių šven­tės akimir­kų – lyg deg­las su­lieps­no­jo šiau­di­nė sklulptūra „Pasaulio medis“. O po koncerto vyko diskoteka jaunimui.
 
Ra­miau ir la­biau su­si­kau­pę An­ta­za­vės žmo­nės pa­si­ti­ko sek­ma­die­nį: An­ta­za­vės Die­vo Ap­vaiz­dos baž­ny­čio­je šv. Mi­šias parapijiečių in­ten­ci­ja au­ko­jo An­ta­za­vės klebo­nas ku­ni­gas Vy­tau­tas Da­ge­lis. Po šv. Mi­šių an­ta­za­viš­kiai ir sve­čiai su­si­bū­rė ben­druo­me­nės na­muo­se pa­si­vai­šin­ti ar­ba­ta.
 
Antazavės seniūnijos informacija

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite