RALLY AUKŠTAITIJA 2021

0
87
PAGR ZENKLAS

Spa­lio 1–2 die­no­mis Za­ra­sų ir Ute­nos apy­lin­kė­se pas­ku­ti­nia­me se­zo­no eta­pe var­žy­sis Lie­tu­vos ir Lat­vi­jos ra­lio čem­pio­na­tų bei Lie­tu­vos ra­lio sprin­to čem­pio­na­to da­ly­viai. Šių me­tų nu­ga­lė­to­jus ir pri­zi­nin­kus lem­sian­čių „Ral­ly Aukš­tai­ti­ja“ var­žy­bų da­ly­vių są­ra­šas už­si­pil­dė vos per ke­lias die­nas. Ja­me ga­li­ma ras­ti tiek grei­čiau­sius Lie­tu­vos eki­pa­žus, tiek sve­čius iš už­sie­nio vals­ty­bių.

Za­ra­sų ir Ute­nos ra­jo­nų žvyr­ke­liuo­se vėl griau­dės uk­rai­nie­čių ko­man­dos „Eurolamp WRT“ WRC ka­te­go­ri­jos „Mi­ni“. Juo lenk­ty­niau­jan­tis Va­le­ri­jaus Gor­ba­no ir Ser­ge­jaus La­ren­so du­e­tas – vie­nas iš re­a­liau­sių pre­ten­den­tų į čem­pio­nų var­dus. Būtent „Ral­ly Aukš­tai­ti­ja“ var­žy­bos ir lems, ar sve­čiams pa­vyks už sa­vęs pa­lik­ti pagrin­di­nius oponentus – Vai­do­tą Ža­lą su An­driu Mal­nie­ku bei Mar­ty­ną Sam­so­ną su Er­vi­nu Snitkumi.
 
Uk­rai­nos vė­lia­va čia bus pa­žy­mė­tas ir dar vie­nas eki­pa­žas – Ser­hii Po­ti­i­ko ir Ivan Mys­hin du­e­tas lenk­ty­niaus Lie­tu­vo­je su­kur­tu „Ško­da Fa­bia R4“ ra­lio au­to­mo­bi­liu.
 
„Ral­ly Aukš­tai­ti­ja“ var­žy­bo­se star­tuos ir ke­le­tas eki­pa­žų iš Lat­vi­jos bei Len­ki­jos. Čia pa­si­ro­dys ir Lie­tu­vos ra­lio fa­nams jau pui­kiai pa­žįs­ta­mas jau­na­sis lenk­ty­ni­nin­kas penkio­lik­me­tis Hu­bert Las­kow­ski. R2 ka­te­go­ri­jos „Peu­ge­ot 208“ vai­ruo­sian­tis len­kas šia­me ra­ly­je kon­ku­ruos ne tik su šiai kla­sei pri­skir­tus au­to­mo­bi­lius vai­ruo­sian­čiais lietuviais, bet ir su var­žo­vu iš Is­pa­ni­jos – me­tais jau­nes­niu Gil Memb­ra­do. To­je pa­čio­je kla­sė­je var­žy­sis ir ge­ro­kai dau­giau pa­tir­ties tu­rin­tis ki­tas len­kas – Jocz Tymoteusz. Čia ma­ty­si­me ir Es­ti­jos vė­lia­va pa­puoš­tą „Ford Fies­ta R2“, prie ku­rio vai­ro – ke­tu­rio­lik­me­tis Kas­par Ka­sa­ri.
 
Fi­na­li­nių ra­lio se­zo­no var­žy­bų or­ga­ni­za­to­riai da­ly­viams pa­ruoš ke­tu­rio­li­ka grei­čio ruo­žų, ku­riais ra­lio da­ly­viai įveiks be­veik 130 ki­lo­met­rų. Ra­lio sprin­to čem­pio­na­to ekipa­žų lauks per pu­sę trum­pes­nė dis­tan­ci­ja – be­veik 60 ki­lo­met­rų. Pir­mą­ją ra­lio dieną įvyks pen­ki grei­čio ruo­žai, ku­rių pas­ku­ti­nie­ji vyks su­te­mus ir driek­sis Za­ra­sų gat­vė­mis. Dar de­vy­ni grei­čio ruo­žai nu­ma­ty­ti ant­rą­ją ra­lio die­ną, po ku­rių pa­aiš­kės nau­jie­ji ra­lio čem­pio­nai.
 
Za­ra­siš­kiai ir vi­si au­to­mo­bi­lių spor­to mė­gė­jai kvie­čia­mi ne­mo­ka­mai ste­bė­ti var­žybų. Var­žy­bų ati­da­ry­mas vyks Za­ra­sų mies­to Sė­lių aikš­tė­je 14 val. Pir­mas var­žy­bų da­ly­vis star­tuos iš Sė­lių a. 14.30 val.
 
Pir­mos die­nos grei­čio ruo­žai (penk­ta­die­nį, spa­lio 1 d.) vyks:
 
Sasnauka–Bachmatai (Za­ra­sų r., Za­ra­sų sen.), grei­čio ruo­žas 3,61 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 9 iki 12.05 val.;
Gojus–Kervelinė (Za­ra­sų r., Imb­ra­do sen.), grei­čio ruo­žas 9,40 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 14 iki 18.40 val.;
Ivoniškės–Butiškės (Za­ra­sų r., An­ta­za­vės sen.), grei­čio ruo­žas 10,68 km, tra­sa uždaro­ma nuo 14.50 iki 17.20 val.;
Za­ra­sų so­cia­li­nės glo­bos namai–S. Da­riaus ir S. Gi­rė­no g.–K. Bū­gos g.–Auš­ros skg. (Za­ra­sų m.), grei­čio ruo­žas 3,45 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 18 iki 21val. 
 
Ant­ros die­nos grei­čio ruo­žai (šeš­ta­die­nį, spa­lio 2 d.):
 
Daržiniai–Pakryžė–Noliškis (Ute­nos r., Dau­gai­lių sen.), grei­čio ruo­žas 7.66 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 7.20 iki 11.05 val.;
Ky­bu­riai–Kalviai–Duobulė (Ute­nos r., Tau­rag­nų sen.), grei­čio ruo­žas 15,11 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 7.45 iki 11.30 val.;
Raistiniškės–Degučiai (Za­ra­sų r., De­gu­čių sen.), grei­čio ruo­žas 4,12 km, tra­sa uždaroma nuo 12.15 iki 17 val.;
Luodžiai–Salakas–Varniškės (Za­ra­sų r., Sa­la­ko sen.), grei­čio ruo­žas 14,00 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 12.45 iki 17 val.;
Dimitriškės–Tabaras–Julijanava (Za­ra­sai, Za­ra­sų sen.), grei­čio ruo­žas 10,12 km, tra­sa už­da­ro­ma nuo 17.30 iki 20.30 val.
 
Var­žy­bų pri­zi­nin­kų ap­do­va­no­ji­mai vyks 21 val. Za­ra­sų mies­to Sė­lių aikš­tė­je.
 
Iš­sa­mes­nės in­for­ma­ci­jos ieš­ko­ki­te www.ral­ly­aukš­tai­ti­ja.lt ir www.au­to­ral­ly.lt.

 

*Draudžiama www.zarasuose.lt paskelbtą informaciją naudoti kitose žiniasklaidos priemonėse be raštiško ar žodinio administracijos sutikimo, o jei sutikimas buvo gautas, būtina nurodyti www.zarasuose.lt kaip informacijos šaltinį ir naudoti aktyvią www.zarasuose.lt nuorodą.

Publikuojamų straipsnių autorių nuomonė gali nesutapti su redakcijos nuomone, tačiau yra kiek įmanoma tiksli ir neklaidinanti. Už pateiktos informacijos aktualumą ir tikslumą atsako jos pateikėjai, mūsų informacijos šaltiniai.

www.zarasuose.lt administracija neatsako už komentarus ir jų neredaguoja, tačiau pasilieka teisę pašalinti tuos skaitytojų komentarus, kurie yra nekultūringi ar pažeidžia įstatymus. Už komentarus tiesiogiai ir individualiai atsako juos paskelbę skaitytojai, kurie gali būti patraukti baudžiamojon, administracinėn ar civilinėn atsakomybėn.

Parašyti komentarą

įveskite savo komentarą!
įveskite savo vardą čia

Naujienos iš interneto

Rekomenduojami Video

Taip pat skaitykite